Algemene Voorwaarden Foort Studio

Algemene Voorwaarden Foort Studio

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Foort Studio, gevestigd te Utrechtseweg 1F, Amersfoort, hierna te noemen “de fotostudio”. Door gebruik te maken van onze diensten en het aangaan van een overeenkomst met de fotostudio, verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Boekingen en Betalingen

2.1. Het maken van een boeking kan zowel telefonisch, per e-mail als persoonlijk plaatsvinden. 

2.2. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige betaling behoudt de fotostudio zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te annuleren.

3. Annuleringen en Wijzigingen

3.1. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld aan de fotostudio. Bij annuleringen tot 48 uur voor aanvang van de geplande fotosessie wordt de aanbetaling gerestitueerd. Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de geplande fotosessie komt de aanbetaling te vervallen.

3.2. Wijzigingen in de geboekte diensten of datum zijn mogelijk in overleg met de fotostudio en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

4. Auteursrecht en Gebruiksrechten

4.1. Het auteursrecht van de foto’s berust bij de fotostudio, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De fotostudio behoudt zich het recht voor om de foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant.

4.3. Het is de klant niet toegestaan om ontvangen foto’s te bewerken, te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de fotostudio.

5. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

5.1. De fotostudio zal haar diensten naar beste kunnen uitvoeren en streeft naar een hoogwaardig eindresultaat. Echter, de fotostudio kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige ontevredenheid van de klant met betrekking tot persoonlijke smaak, styling, of andere subjectieve factoren.

5.2. De fotostudio is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of ongeval tijdens de fotosessie of het gebruik van de geleverde producten.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van zichzelf en eventuele andere aanwezigen tijdens de fotosessie.

6. Privacy

6.1. De fotostudio zal persoonlijke gegevens van klanten vertrouwelijk behandelen en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

6.2. De fotostudio kan foto’s van klanten op haar website of sociale mediakanalen plaatsen, tenzij de klant uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar maakt.

7. Overmacht

De fotostudio is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, natuurrampen, brand, technische storingen, en andere omstandigheden buiten de controle van de fotostudio.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de fotostudio gevestigd is.

9. Slotbepaling

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval zal de nietige of vernietigbare bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Datum van laatste update: 10 juli 2023

Neem bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact op met Foort Studio via de contactgegevens op onze website.